Poskytujeme služby v oblasti energetického a environmentálneho poradenstva. Pre verejný sektor poskytujeme naše služby spracovaním komplexných strategických dokumentov na vysokej úrovni spracovania ako po odbornej, tak aj po vizuálnej stránke.

Skúsenosť a profesionalita

Naši zamestnanci sú držiteľmi viacerých certifikátov a osvedčení, ako:

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti energetického audítora

Odborná spôsobilosť na podnikanie v tepelnej energetike

Odborná spôsobilosť na poskytovanie garantovanej energetickej služby

Odborná sposobilosť na podnikanie v energetike – elektrina

Odborná sposobilosť na podnikanie v energetike – plyn

Young Energy Europe

Individuálny prístup

Sme presvedčení, že hodnoty a zanietenie, ktoré zdieľame, sú dôležité pre budovanie dlhoročných vzťahov s našimi klientmi a sú základom našej spoločnosti. Našim cieľom je vypracovať pre každého klienta návrh opatrení šitých na mieru.

Skúsenosť našich pracovníkov a ich profesionalita sú zárukou kvalitne spracovaných projektov šitých na mieru.

Medzinárodná certifikácia

Spoločnosť NOVACO s.r.o. je držiteľom medzinárodných certifikácii:

ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva

ISO 9001 Systém manažérstva kvality.

Dlhodobá spolupráca

Členovia nášho tímu za posledných šesť rokov pomohli zrealizovať celkové združené dodávky energií v objeme väčšom ako 4 000 000 MWh. Vypracovali sme energetické audity pre viacerých odberateľov, ktoré identifikovali významné úspory energií a návrhy na realizáciu racionalizačných opatrení s dôrazom na ekonomickú výhodnosť.

Poradenstvu a konzultáciám sa venujeme dlhodobo a úspešne, dôkazom čoho sú spokojní klienti z viacerých oblastí priemyslu, služieb a štátnej správy.

Napísali o nás

Služby

Nízkouhlíková stratégia

Vypracovanie detailných a komplexných nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy samospráv, vrátane súkromných organizácií.

Koncepcia tepelného hospodárstva

Vypracovanie a aktualizácia koncepcií tepelného hospodárstva (Zákon č. 657/2004 - Zákon o tepelnej energetike).

Energetické audity

Vypracovanie energetických auditov vrátane návrhu súboru opatrení vedúcich k výrazným úsporám energií. Komplexné zhodnotenie podniku v oblasti narábania s energiou.

ESG reporting

Spracovanie správy o udržateľnom podnikaní. ESG report obsahuje široký súbor environmentálnych, sociálnych a riadiacich činností, ktoré môžu mať vplyv na schopnosť spoločnosti uskutočňovať svoju obchodnú stratégiu a dlhodobo vytvárať hodnoty.

SECAP

Dohovor je celospoločenská európska iniciatíva združujúca orgány miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré sa zaviazali zlepšiť kvalitu života svojich obyvateľov prispením k cieľom v oblasti energetiky a ochrany klímy.

EIA / SEA Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Hodnotenie vplyvov činností na životné prostredie v etapách zámeru a správy o hodnotení podľa zákona NRSR 24/2006 Z. z. Komplexné hodnotenie vplyvu koncepcií a rozvojových programov na životné prostredie podľa § 4 zákona NRSR 24/2006 Z. z.

Akčný plán mesta, zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy

Vypracovanie akčného plánu na zmiernenie dopadov klímy na území mesta zahŕňa analýzu klimatických podmienok, rizikovú analýzu a analýzu zraniteľnosti územia s návrhom realizovateľných riešení.

Termovízne merania objektov

Vyhotovenie termovíznych posudkov budov.

Rozúčtovanie nákladov

Rozpočítame vaše náklady za energie spolu s odpočtom meračov v nehnuteľnosti.

Vybrané referencie

„ Nízkouhlíková stratégia mesta Zvolen vrátane Aktualizácie koncepcie rozvoja mesta Zvolen v oblasti tepelnej energetiky. Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky je základný dokument na miestnej úrovni, ktorý je spracovaný v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike. Nízkouhlíková stratégia je spracovaná v súlade s Dohovorom primátorov a starostov v klíme a energetike (SECAP).“
Nízkouhlíková stratégia Mesta Zvolen, Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Zvolen v oblasti tepelnej energetiky
„ Nízkouhlíková stratégia mesta Trnava je komplexný strednodobý a dlhodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity mesta a subjektov pôsobiacich na území mesta, ktoré sú zamerané na znižovanie emisií CO2. Tento strategický dokument bol spracovaný v súlade s Dohovorom primátorov a starostov v klíme a energetike (SECAP).“
Nízkouhlíková stratégia mesta Trnava na roky 2022 - 2027
„ Nízkouhlíková stratégia mesta Lučenec vrátane Aktualizácie koncepcie rozvoja mesta Lučenec v oblasti tepelnej energetiky. Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky je základný dokument na miestnej úrovni, ktorý je spracovaný v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike. Nízkouhlíková stratégia je spracovaná v súlade s Dohovorom primátorov a starostov v klíme a energetike (SECAP).“
Nízkouhlíková stratégia mesta Lučenec, Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Lučenec v oblasti tepelnej energetiky
„ Nízkouhlíková stratégia mesta Partizánske vrátane Aktualizácie koncepcie rozvoja mesta Partizánske v oblasti tepelnej energetiky. Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky je základný dokument na miestnej úrovni, ktorý je spracovaný v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike. Nízkouhlíková stratégia je spracovaná v súlade s Dohovorom primátorov a starostov v klíme a energetike (SECAP).“
Nízkouhlíká stratégia mesta Partizánske, Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Partizánske v oblasti tepelnej energetiky
„ Nízkouhlíková stratégia mesta Bardejov vrátane Aktualizácie koncepcie rozvoja mesta Bardejov v oblasti tepelnej energetiky. Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky je základný dokument na miestnej úrovni, ktorý je spracovaný v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike. Nízkouhlíková stratégia je spracovaná v súlade s Dohovorom primátorov a starostov v klíme a energetike (SECAP).“
Nízkouhlíková stratégia Mesto Bardejov, Koncepcia rozvoja Mesta Bardejov - aktualizácia v oblasti tepelnej energetiky
„ Nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok vrátane Aktualizácie koncepcie rozvoja mesta Kežmarok v oblasti tepelnej energetiky. Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky je základný dokument na miestnej úrovni, ktorý je spracovaný v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike. Nízkouhlíková stratégia je spracovaná v súlade s Dohovorom primátorov a starostov v klíme a energetike (SECAP).“
Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok, Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky
„ Cieľom projektu bolo prispieť k vzniku koordinovanej energetickej politiky samospráv v okrese Kežmarok. V okrese sú zjavné negatívne dôsledky živelného vývoja energetiky, vysokej energetickej náročnosti, nevyužívania potenciálu obnoviteľných energetických zdrojov a nedostatočného zvyšovania miery energetickej sebestačnosti okresu.“
Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá

Kontakt

Zabezpečte si komfortný prístup k našim službám.

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom on-line formulára. Naši experti sú pripravení venovať sa Vašim požiadavkam.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Fakturačné údaje:
NOVACO s. r. o.
Prievozská 1307/9
821 09 Bratislava
IČO: 50 689 801
DIČ: 2120457603
Kancelária:
Administratívna budova Kovoprojekt
Ružová dolina 480/6
821 08 Bratislava
E-mail: obchod@novaco.sk
Telefón: +421 2 4363 7685
Mobil: +421 950 278 368