Poskytujeme služby v oblasti energetického poradenstva. Spracovávame komplexné energetické audity, projektové energetické hodnotenie budov, termovízne meramia a environmentálneho poradenstva. Pre verejný sektor poskytujeme naše služby spracovaním strategických dokumentov na vysokej úrovni spracovania ako po odbornej, tak aj po vizuálnej stránke.

Skúsenosť a profesionalita

Naši zamestnanci sú držiteľmi viacerých certifikátov a osvedčení, ako:

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti energetického audítora

Odborná spôsobilosť na podnikanie v tepelnej energetike

Odborná spôsobilosť na poskytovanie garantovanej energetickej služby

Odborná sposobilosť na podnikanie v energetike – elektrina

Odborná sposobilosť na podnikanie v energetike – plyn

Young Energy Europe

Individuálny prístup

Sme presvedčení, že hodnoty a zanietenie, ktoré zdieľame, sú dôležité pre budovanie dlhoročných vzťahov s našimi klientmi a sú základom našej spoločnosti. Našim cieľom je vypracovať pre každého klienta návrh opatrení šitých na mieru.

Skúsenosť našich pracovníkov a ich profesionalita sú zárukou kvalitne spracovaných projektov šitých na mieru.

Medzinárodná certifikácia

Spoločnosť NOVACO s.r.o. je držiteľom medzinárodných certifikácii:

ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva

ISO 9001 Systém manažérstva kvality.

Dlhodobá spolupráca

Členovia nášho tímu za posledných šesť rokov pomohli zrealizovať celkové združené dodávky energií v objeme väčšom ako 4 000 000 MWh. Vypracovali sme energetické audity pre viacerých odberateľov, ktoré identifikovali významné úspory energií a návrhy na realizáciu racionalizačných opatrení s dôrazom na ekonomickú výhodnosť.

Poradenstvu a konzultáciám sa venujeme dlhodobo a úspešne, dôkazom čoho sú spokojní klienti z viacerých oblastí priemyslu, služieb a štátnej správy.

Napísali o nás

K dnešnému dňu sme pre našich klientov v rámci spracovaných energetických auditov identifikovali celkové úspory 4 995 969 kWh, čo predstavuje 196 400 EUR

Evidujete vyššie spotreby energie? Potrebujete si splniť zákonnú povinnosť? Potrebujete energetický audit ako prílohu pre Váš projekt? Neváhajte nás kontaktovať a zašleme Vám cenovú ponuku.

Služby

Energetický manažment, Optimalizácia denných maximálnych množstiev zemného plynu (DMM)

Vyhodnocovanie spotreby energií v objektoch, návrh optimalizačných opatrení. Komunikácia vo veci cenových rozhodnutí pre predaj tepla, elektrickej energie a zemného plynu, kontrola dodržiavania zákonných a iných lehôt napríklad pre plynárenské zariadenia. Optimalizácia denných maximálnych množstiev zemného plynu v zmluve s dodávateľom plynu.

EIA / SEA Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Hodnotenie vplyvov činností na životné prostredie v etapách zámeru a správy o hodnotení podľa zákona NRSR 24/2006 Z. z. Komplexné hodnotenie vplyvu koncepcií a rozvojových programov naživotné prostredie podľa § 4 zákona NRSR 24/2006 Z. z.

Energetické audity, Nízkouhlíkové stratégie pre firmy

Vypracovanie energetických auditov vrátane návrhu súboru opatrení vedúcich k výrazným úsporám energií. Pre komplexné zhodnotenie podniku vypracovávané NuS firmy s ekologickou víziou do budúcnosti.

ESG reporting

Spracovanie správy o udržateľnom podnikaní. ESG report obsahuje široký súbor environmentálnych, sociálnych a riadiacich činností, ktoré môžu mať vplyv na schopnosť spoločnosti uskutočňovať svoju obchodnú stratégiu a dlhodobo vytvárať hodnoty.

REMIT, Invoicing manažment, Obstarávanie energií

Spracovanie všetkej potrebnej agendy a ohlasovacích povinností. Kontrola správnosti údajov vo vyúčtovacích faktúrach za energie. Zabezpečenie obstarania najlepších cien zemného plynu a elektriny, fotovoltiky a tepelných čerpadiel na kľúč.

Nízkouhlíková stratégia, Koncepcia tepelného hospodárstva

Vypracovanie detailných a komplexných nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy samospráv, vrátane organizácií. Vypracovanie a aktualizácia koncepcií tepelného hospodárstva (Zákon č. 657/2004 - Zákon o tepelnej energetike).

Garantovaná energetická služba (GES), Podporná energetická služba (PES)Due dilligence energetických firiem, PPA agreement, Smart grid

Outsourcing investičných nákladov na energetické technológie (kotle) s úhradou splátok len v prípade ak príde ku garantovaným úsporám energii. Hĺbková previerka energetickej firmy podľa dohodnutých požiadaviek. Poradenstvo pri power purchase agreement a problematike smart grid-u.

Energetické hodnotenie budov, Termovízne merania objektov

Vypracovanie energetických hodnotení budov pre projektovú dokumentáciu. Vyhotovenie termovíznych posudkov budov.

Energetické poradenstvo, Rozúčtovanie nákladov, Odpočtový servis

Komplexný balík služieb od energetického auditu, invoicing manažmentu až po obstarávanie energií. Rozpočítame vaše náklady za energie spolu s odpočtom meračov v nehnuteľnosti.

Vybrané referencie

„ Nízkouhlíková stratégia mesta Zvolen vrátane Aktualizácie koncepcie rozvoja mesta Zvolen v oblasti tepelnej energetiky. Nízkouhlíková stratégia je spracovaná v zmysle podmienok výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39, podľa prílohy č. 2 Príručky pre žiadateľa. Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky je základný dokument na miestnej úrovni, ktorý je v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike na úrovní miest a obcí povinný, a to v prípade, ak má obec/mesto viac ako 2 500 obyvateľov, a ak na územnej jednotke pôsobí dodávateľ/výrobca/odberateľ tepla, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi. Zákon ukladá povinnosť miestnym samosprávam aktualizovať dokument v intervale aspoň raz za 5 rokov.“
Nízkouhlíková stratégia Mesta Zvolen, Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Zvolen v oblasti tepelnej energetiky
„ Nízkouhlíková stratégia mesta Trnava je komplexný strednodobý a dlhodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity mesta a subjektov pôsobiacich na území mesta, ktoré sú zamerané na znižovanie emisií CO2. Tento strategický dokument bol spracovaný v súlade s Dohovorom primátorov a starostov v klíme a energetike (SECAP).“
Nízkouhlíková stratégia mesta Trnava na roky 2022 - 2027
„ Nízkouhlíková stratégia mesta Lučenec je komplexný strednodobý a dlhodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity mesta a subjektov pôsobiacich na území mesta, ktoré sú zamerané na znižovanie emisií CO2. Tento strategický dokument bol spracovaný v súlade s Dohovorom primátorov a starostov v klíme a energetike (SECAP).“
Nízkouhlíková stratégia mesta Lučenec, Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Lučenec v oblasti tepelnej energetiky
„ Nízkouhlíková stratégia je dokument vyjadrujúci dobrovoľnú iniciatívu miest znižovať emisie nad rámec záväzku EÚ, teda znížiť produkciu emisií nad hranicu 20%.Tento dobrovoľný záväzok bude dosiahnutý implementáciou nízkouhlíkových stratégií alebo akčných plánov pre udržateľnú energiu. Dôraz bol kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Nakoľko sa v meste nachádza systém centralizovaného zásobovania teplom, neoddeliteľnou súčasťou nízkouhlíkovej stratégie je aj aktualizácia koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla.“
Nízkouhlíká stratégia mesta Partizánske, Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Partizánske v oblasti tepelnej energetiky
„ Obsahom projektu je vypracovanie dokumentu prioritne zameraného na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Neoddeliteľnou súčasťou stratégie je aj aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Bardejov v oblasti tepelnej energetiky.“
Nízkouhlíková stratégia Mesto Bardejov, Koncepcia rozvoja Mesta Bardejov - aktualizácia v oblasti tepelnej energetiky
„ Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom vypracovania a prijatia Nízkouhlíkovej stratégie vytvoriť rámec pre boj proti klimatickým zmenám na riešenom území. Prípravou strategického dokumentu môže mesto Kežmarok riadiť vlastný prístup k využitiu finančných nástrojov, ktoré sú smerované na mestá a obce s cieľom redukcie skleníkových plynov a zvládania dopadov zmeny klímy na život obyvateľov mesta.“
Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok, Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky
„ Cieľom projektu bolo prispieť k vzniku koordinovanej energetickej politiky samospráv v okrese Kežmarok, ktorý patrí do kategórie najmenej rozvinutých okresov Slovenska. V okrese sú zjavné negatívne dôsledky živelného vývoja energetiky, vysokej energetickej náročnosti, nevyužívania potenciálu obnoviteľných energetických zdrojov, nedostatočného zvyšovania miery energetickej sebestačnosti okresu. Dôležitým krokom v tomto smere je vypracovanie základného strategického dokumentu.“
Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá

Kontakt

Zabezpečte si komfortný prístup k našim službám.

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom on-line formulára. Naši experti sú pripravení venovať sa Vašim požiadavkam.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Fakturačné údaje:
NOVACO s. r. o.
Prievozská 1307/9
821 09 Bratislava
IČO: 50 689 801
DIČ: 2120457603
Kancelária:
Administratívna budova Kovoprojekt
Ružová dolina 480/6
821 08 Bratislava
E-mail: obchod@novaco.sk
Telefón: +421 2 4363 7685
Mobil: +421 950 278 368