Komplexné služby v oblasti energetického poradenstva, obstarávania energetických vstupov a optimalizácie DMM, energetické audity a projektové energetické hodnotenie budov.

Skúsenosť

Energiám sa venujeme dlhodobo a úspešne, dôkazom čoho sú spokojní klienti z viacerých oblastí priemyslu, služieb a štátnej správy. Naši zamestnanci sú držiteľmi viacerých certifikátov a osvedčení, ako odborná spôsobilosť na výkon činnosti energetického audítora, odborná spôsobilosť na podnikanie v tepelnej energetike, odborná spôsobilosť na poskytovanie garantovanej energetickej služby a odborná sposobilosť na podnikanie v energetike – elektrina a plyn.

Profesionalita

Sme presvedčení, že hodnoty a zanietenie, ktoré zdieľame, sú dôležité pre budovanie dlhoročných vzťahov s našimi klientmi a sú základom našej spoločnosti. Našim cieľom je vypracovať pre každého klienta návrh opatrení na racionálne využívanie energií, stanovenie potenciálu ich úspor a optimalizácie, a zároveň ich ekonomické a environmentálne hodnotenie. Skúsenosť našich pracovníkov a ich profesionalita sú zárukou kvalitne spracovaných projektov šitých na mieru.

Garancia

Členovia nášho tímu za posledných šesť rokov pomohli zrealizovať celkové združené dodávky energií v objeme väčšom ako 4 000 000 MWh. Vypracovali sme celý rad energetických auditov pre viacerých odberateľov, ktoré identifikovali významné úspory energií a návrhy na ich realizáciu s dôrazom na ich ekonomickú výhodnosť. Pri obstarávaní energií našim zákazníkom, sme dosiahli značné finančné úspory.

K dnešnému dňu sme pre našich klientov identifikovali celkové úspory 4 995 969 kWh, čo predstavuje 196 400 EUR

Služby

Energetický manažment, Optimalizácia denných maximálnych množstiev zemného plynu (DMM)

Vyhodnocovanie spotreby energií v objektoch, návrh optimalizačných opatrení. Komunikácia vo veci cenových rozhodnutí pre predaj tepla, elektrickej energie a zemného plynu, kontrola dodržiavania zákonných a iných lehôt napríklad pre plynárenské zariadenia. Optimalizácia denných maximálnych množstiev zemného plynu v zmluve s dodávateľom plynu.

Due dilligence energetických firiem, PPA agreement, Smart grid

Hĺbková previerka energetickej firmy podľa dohodnutých požiadaviek. Poradenstvo pri power purchase agreement a problematike smart grid-u.

Energetické audity, Nízkouhlíkové stratégie pre firmy

Vypracovanie energetických auditov vrátane návrhu súboru opatrení vedúcich k výrazným úsporám energií. Pre komplexné zhodnotenie podniku vypracovávané NuS firmy s ekologickou víziou do budúcnosti.

ESG reporting

Spracovanie správy o udržateľnom podnikaní. ESG report obsahuje široký súbor environmentálnych, sociálnych a riadiacich činností, ktoré môžu mať vplyv na schopnosť spoločnosti uskutočňovať svoju obchodnú stratégiu a dlhodobo vytvárať hodnoty.

REMIT, Invoicing manažment, Obstarávanie energií

Spracovanie všetkej potrebnej agendy a ohlasovacích povinností. Kontrola správnosti údajov vo vyúčtovacích faktúrach za energie. Zabezpečenie obstarania najlepších cien zemného plynu a elektriny, fotovoltiky a tepelných čerpadiel na kľúč.

Nízkouhlíková stratégia, Koncepcia tepelného hospodárstva

Vypracovanie detailných a komplexných nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy samospráv, vrátane organizácií. Vypracovanie a aktualizácia koncepcií tepelného hospodárstva (Zákon č. 657/2004 - Zákon o tepelnej energetike).

Garantovaná energetická služba (GES), Podporná energetická služba (PES)

Outsourcing investičných nákladov na energetické technológie (kotle) s úhradou splátok len v prípade ak príde ku garantovaným úsporám energii.

Energetické hodnotenie budov, Termovízne merania objektov

Vypracovanie energetických hodnotení budov pre projektovú dokumentáciu. Vyhotovenie termovíznych posudkov budov.

Energetické poradenstvo, Rozúčtovanie nákladov, Odpočtový servis

Komplexný balík služieb od energetického auditu, invoicing manažmentu až po obstarávanie energií. Rozpočítame vaše náklady za energie spolu s odpočtom meračov v nehnuteľnosti.

Vybrané referencie

„ Cezhraničná spolupráca priniesla veľa synergií našim klientom pri stanovení nových cien zemného plynu a elektriny.“
Wattler Kft.
„ Prekvapilo nás, že aj pri novostavbe boli identifikované ďalšie možné úspory energetických vstupov v kombinácii s výrobnými technológiami.“
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.
„ Profesionálne vypracované projektové energetické hodnotenia budov.“
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o.
„ Optimalizácia denných maximálnych množstiev zemného plynu, predstavovala významnú finančnú úsporu.“
LAVATON s.r.o.
„ Vypracovanie energetických auditov objektov Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC). Súčasťou auditov bolo posúdenie súčasných technických systémov v posudzovaných objektoch, tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, návrh opatrení zameraných na významnú obnovu budov, rekonštrukciu a modernizáciu technických systémov, stanovenie potenciálu úspor energie a na ich ekonomické a environmentálne hodnotenie.“
NPPC Nitra
„ Zhotovenie kompletných energetických auditov, vrátane návrhu opatrení na uskutočnenie významnej obnovy budovy, technického a technologického zariadenia a osvetlenia objektov, slúžiacich ako podklad k žiadosti o financovanie obnovy verejných budov z Operačného programu Kvalita životného prostredia, špecifický cieľ: 4.3.1.: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.“
Ústav pre výkon trestu a väzby Leopoldov
„ Návrh opatrení pomohol pri vyčíslení potenciálu možných úspor energie a poskytol odborný základ na rozhodovanie o možných zdrojoch financovania obnovy objektu so zreteľom na priaznivý dopad na životné prostredie pri súčasnej redukcii emisií.“
Ústav pre výkon trestu a väzby Ilava

Kontakt

Zabezpečte si komfortný prístup k našim službám.

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom on-line formulára. Naši experti sú pripravení venovať sa Vašim požiadavkam.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Fakturačné údaje:
NOVACO s. r. o.
Prievozská 1307/9
821 09 Bratislava
IČO: 50 689 801
DIČ: 2120457603
Kancelária:
Administratívna budova Kovoprojekt
Ružová dolina 480/6
821 08 Bratislava
E-mail: obchod@novaco.sk
Telefón: +421 2 4363 7685
Mobil: +421 950 278 368